Moreel Waardenkompas Hot Topic Marketingfacts Jaarboek 22-23

Moreel Waardenkompas Hot Topic Marketingfacts Jaarboek 22-23

Het door ons ontwikkelde Moreel Waardenkompas is ‘Hot Topic’ in de 17e editie van het NIMA Marketingfacts Jaarboek. Dit is een 500 pagina’s tellende uitgave waarin alle facetten van marketing voorbij komen. De ‘Hot Topics’ zijn hoofdstukken over actuele ontwikkelingen en trends in marketing. Ook in dit vakgebied van gedragsbeïnvloeding staan ethische afwegingen volop in de belangstelling. Hieronder een korte samenvatting van het 20 pagina’s tellende hoofdstuk.

De moreel leider en zijn moreel waardenkompas

Deze publicatie is een vervolg op ons Hot Topic over moreel leiderschap in marketing in de vorige editie van het Marketingfacts Jaarboek. Waar we vorig jaar rol van een moreel leider in marketing belichtten, gaan we nu in op het toen al aangekondigde Moreel Waardenkompas. Nadat het belang en de rol van een moreel leider is besproken komen drie vervolgvragen naar boven:

  • Hoe kom je op een gestructureerde manier als groep tot een gezamenlijke moraal?
  • Hoe maak je van daaruit breed gedragen morele keuzes voor de maatschappij als geheel?
  • Hoe kom je vanuit je huidige niveau van moreel leiderschap naar een hoger niveau?

Een belangrijke vaardigheid bij elk van de drie is het denken te vertragen om afstand te nemen en alle gevolgen te overzien. Dat is een uitdaging, zeker als iedereen een snelle (re)actie vraagt. Helemaal als er veel belangen mee gemoeid zijn. Terwijl daardoor juíst de gevolgen groot bij een verkeerde inschatting. Daarom zeggen wij vaak:

Hoe groter de druk, hoe langzamer je moet gaan denken

Eigen citaat

De vier bouwstenen van het Moreel Waardenkompas

Het moreel waardenkompas onderscheidt vier bouwstenen. Te beginnen bij jezelf vanuit persoonlijk leiderschap om uiteindelijk de eindigen met vergroting van de impact op je omgeving als organisatie. Onderstaand model geeft die vier bouwstenen weer:

Bouwstenen Moreel Waardenkompas start met Persoonlijk leiderschap, daarna Organisatie, vervolgens Openheid en tot slot Impact op de omgeving
Bouwstenen Moreel Waardenkompas van persoonlijk leiderschap naar impact op de omgeving

Van de huidige situatie (plek) naar de gewenste (plek)

Elk van de bouwstenen is nodig om tot een gezamenlijke moraal en breed gedragen morele keuzes te komen. De ‘sterkte’ van elke bouwsteen bepaald op welk niveau die afwegingen op dit moment worden gemaakt en hoe groot de impact op de omgeving uiteindelijk is. Via de online scan kun je vaststellen hoe ‘sterk’, ofwel hoe goed ontwikkeld, iedere bouwsteen op dit moment is. Hiervoor kijken we naar de zichtbare gewoonten die bij de invulling van iedere bouwsteen horen. Want juist in stroom van dagelijkse prikkels is de uitdaging het grootst keuzes te blijven maken die bijdragen aan je waarden.

Gewoonte is de vijand van het weten

Eigen citaat

Vanuit de gewoonten kan het ‘karakter’ van een persoon of organisatie worden bepaald. En dat ‘karakter’ laat weer zien welke processen of ‘verhalen’ dominant zijn binnen een organisatie. Doordat wij weten welke processen horen bij een goed werkend moreel waardenkompas is het vervolgens eenvoudig aan te geven welke stappen leiden tot beter moreel leiderschap. De uitdaging daarbij is te bewust te kiezen tussen ‘goed’ en ‘goed’. De dagelijkse afweging tussen bijvoorbeeld een werknemer met problemen vandaag extra verlof geven of je belofte aan een klant om vandaag te leveren nakomen. Dat vraagt karakter!

Juist dagelijks kiezen tussen waarden vraagt karakter

Eigen citaat

Lees voor de volledige uitleg het artikel over de moreel waardenkompas quickscan of kijk alvast wat jij kunt verbeteren.